Home / Vedligeholdelses reglement

Vedligeholdelses reglement

 

1. Generelt

2. Overtagelse af boligen ved indflytning

3. Vedligeholdelse i boperioden

4. Ved fraflytning

5. Standard ved lejemålets begyndelse

 

1. Generelt

Lejer vedligeholder sin bolig i boperioden, i det mindste m.h.t. rengøring.
Lejer skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.
Ved fraflytning betales kun for misligholdelse, inkl. fejlagtigt udført malerarbejde. Kollegiet stiller materialer til rådighed for nyindflyttere. Kollegiet er i det følgende benævnt som ”udlejer”.

Beboerklagenævn
Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af partnerne indbringes for beboerklagenævnet.

 

2. Overtagelse af boligen ved indflytning

Boligen kan overtages pr. den 1. i en måned.

Boligens stand
Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand, men ikke nyistandsat.

Syn ved indflytning
I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager vagtmester et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i Kollegiet og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. Vurderes det, at der er behov for ”opfriskende” malerbehandling, skal indflytter selv sørge for at få malet vægge og lofter. Malerredskaber stilles gratis til rådighed for indflytteren, uanset om indflytteren selv maler eller lader arbejdet udføre af andre.

Indflytningsrapport
Ved indflytningssynet udarbejder vagtmesteren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.
Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger
Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

 

3. Vedligeholdelse i bo perioden

Lejerens vedligeholdelsespligt
Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse. Vedligeholdelsespligten omfatter rengøring af det lejede. Udover at holde lejemålet rent og pænt efter de retningslinjer, der er beskrevet i Kollegiets vedligeholdelses reglement, er lejer forpligtet til at deltage i rengøringen af de lokaler, f.eks. køkken, fællesrum og vaskerier, der tjener til fælles afbenyttelse.
Maling af lofter og vægge i bo perioden er tilladt efter aftale med vagtmesteren.

Udlejerens vedligeholdelsespligt
Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved ligeholdt. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner/armaturer, el-afbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet.
Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Kollegiet afholder alle udgifter i denne forbindelse. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 6.

Anmeldelse af skader
Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

 

4. Ved fraflytning

Fraflytning skal fysisk være foretaget før genudlejningtidspunktet pr. den 1. i måneden. Fraflytter er pligtig at fremvise boligen til nye lejere.
Ved fraflytning udføres rengøring af det lejede.

Misligholdelse
Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Misligholdelse fore-ligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette som misligholdelse.

Syn ved fraflytning
Udlejeren foretager syn af boligen. Lejeren aftaler synstidspunkt med vagtmesteren senest 3 dage før fraflytning. Aftales der ikke synstidspunkt, synes lejemålet på fraflytningsdagen mellem kl. 9 og kl. 12.
Fraflytningsrapport
Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren.

Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om de anslåede udgifter til eventuel misligholdelse.

Endelig opgørelse
Udlejeren sender den endelige flytteopgørelse uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejde, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammen-tælles.
I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

Arbejdets udførelse
Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.
Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

 

5. Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen

Boligens standard ved lejemålets begyndelse
Ved lejerens overtagelse af boligen er det vurderet, om der er behov for opfriskende malerbehandling, er dette tilfældet, skal indflytter selv sørge for at få malet vægge og lofter. Materialerne stilles gratis til rådighed for nyindflytteren. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det.

Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.

Der skal males i lyse farver. Hvis der vælges at males med mørke farver skal lejer selv sørge for maling af lejemålet ved fraflytning.